Διεγέρτης

Τό κάταγμα εἶναι ἀπό τίς συχνότερες τραυματικές βλάβες τοῦ  ανθρώπινου σώματος. Ἠ πώρωση ἀποτελεῖ τή πιό ὲξελιγμένη μορφή ὲπουλωτικῆς διεργασίας στόν ὸργανισμό διότι ὰποκαθιστᾶ τή λύση τῆς συνέχειας ἑνός ὸστοῦ μέ ὀστικό ἱστό πού παρουσιάζει ὑψηλοῦ βαθμοῦ ὁμοιότητα πρός τόν φυσιολογικό καί ὄχι μέ ἱστό κατώτερης ποιότητας, ὅπως εἶναι ή οὐλή σέ τραύματα δέρματος ἤ ἄλλων ἱστῶν.
Μέ τήν χρήση τῶν μαγνητικῶν πεδίων μειώνεται ὁ χρόνος πού χρειάζεται γιά τήν πώρωση ἑνός κατάγματος μέσω τής δημιουργίας  ἠλεκτρικῶν φορτίων στήν περιοχή.Μέ τή δημιουργία αὐτῶν τῶν φορτίων ἀπελευθερώνονται στήν ἑστία διάφοροι  βιοχημικοί διαμεσολαβητές, ὅπως προσταγλαδίνες, καθῶς και αὺξητικοί καί ὸστεογεννητικοί παράγοντες.
Στό φυσικοθεραπευτήριό μας διαθέτουμε τό Διεγέρτη Ὸστικῆς `Ανάπτυξης 3313 τής ORTHOFIX τό ὁποίο εἶναι κατάλληλο γιά κάτ' οἶκον χρήση ἀπό τόν ἀσθενή.